స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ (ప్రతిజ్ఞ ) పాట

స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ (ప్రతిజ్ఞ ) పాట స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ (ప్రతిజ్ఞ ) పాట

ఈరోజు ది 16-04-2021 న గౌరవ హోంశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి మేకతోటి సుచరిత గారు స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ (ప్రతిజ్ఞ ) పాటను ఆవిష్కరించారు.